Örnek Resim
  1. Haberler
  2. Duyuru
  3. Belediye Belgeli Tüm Konaklama Tesisleri Başvurmak Zorunda!

Belediye Belgeli Tüm Konaklama Tesisleri Başvurmak Zorunda!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Temmuz Sonuna Kadar Bu Belgeyi Almayan Konaklama Tesisleri Faaliyetten Men Edilecek!

28.07.2021 tarihinde yayınlanan genelge ile belediyelerden aldıkları “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”na sahip olan konaklama tesislerine “Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi” alma zorunluluğu getirilmişti. 28.07.2022 tarihine kadar bütün belediye belgeli otellerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat ederek yeni Basit Usul Konaklama Belgelerini almaları gerekiyor. 28.07.2022 tarihine kadar Basit Usul Konaklama Belgesi başvurusunda bulunmayan işletmelerin belediye ruhsatları iptal edilecek. Belediyeden iş yeri açma ruhsatı alan tüm konaklama tesisi işletmecileri bundan böyle “Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi” ni bakanlıktan alacak.

Nedir Bu Belge?

Konu hakkında görüşlerini aldığımız Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya BİNGÖL, “Basit konaklama tesislerine verilen  belge, işletmelerin uymak zorunda oldukları fiziki şartların sağlandığını ve bakanlık tarafından belirlenmiş olan işletmecilik esaslarına uyduğunu gösteren belgedir. Tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirler.” dedi

Peki bunun işletmeciye ve turizme ne faydası olacak?

Bingöl sözlerine şöyle devam etti “Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanan işletmeler bundan böyle bakanlığın talimatlarına ve standartlarına göre faaliyetlerini sürdürecekler. Bu sistem sayesinde ülkemize giriş yapan turistleri de kayıt altına alınacak ve turizmde kalite bakımından bir yükseliş yaşanacak. Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy turizmde kalitenin yükseltilmesi açısından bu standartlara uyulması konusunda çok titiz davranıyor ve tarihten de asla taviz verilmeyeceğini açıkladı. Biz de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı sayın Nadir Alparslan ve Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürü sayın Şennur Aldemir Doğan ile bu hassasiyet üzerinde yoğun çalışma içerisindeyiz. Tüm işletmelere ulaşıldı ancak yine turizmcilerin işi son dakikaya bırakarak işlemlerin yetişmeyeceği gelen taleplerden anlaşılıyor.

Dr. Zekeriya Bingöl Acele Edilmesi Konusunda Turizmcileri Uyardı!

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya BİNGÖL, konu hakkında turizmcileri seslenerek tarihte uzama yapılmayacağı uyarısında bulundu. Bingöl şu açıklamada bulundu, “Kıymetli turizmcilerimiz, Basit Usul Turizm Belge taleplerinde son günlerde yavaşlama olduğu gözlenmektedir. Mağduriyet yaşamamanız için biran önce belge talebinde bulunmanızdır. Bu belge çerçevesinde önceki faaliyetlerinizde bir değişiklik olmayacaktır hatta işlerinizi kolaylaştıracaktır. Amaç tüm turizm işletmelerimizi kalite standardını yükseltmek ve bu vesile ile bakanlık çatısı altında birleştirmektir. Temmuz 2022 ye kadar müracaat edilmediği takdirde ruhsat iptal işlemleri başlayacaktır. Bakanlığımız bu konuda kesin talimat verdi. Süre uzatımına gidilmeyecektir. Siz kıymetli turizmcilerimizin zor durumda kalmamaları için ve son günlerde yığılma olmaması için biran önce belgenizi almak için başvuruda bulunmanız naçizane önerimdir.

Gerekli belgeler nelerdir?

Muğla Kültür Turizm ve İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl “başvurunun çok basit olduğunu da açıklayarak, “Sizden fazla bir şey istemiyoruz. 1. Otelin Ruhsatı 2. Güncel Adres Bilgisi 3. İmza Sirküsü 4. Belge Bedeli ve Turizm Harcı Dekontu 5. Başvuru Dilekçesi 6. Postaneden alacağınız ulusal tebligat adresi (UETS).Örnek dilekçe Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur. Dilekçenin çıktısı alınıp doldurularak imzalanması yeterli olacaktır” dedi.

İşte O Genelge

Resmî Gazete

Sayı : 31609

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Belge: Plaj işletmelerine düzenlenen plaj işletmesi turizm işletmesi belgesini ve Kanunun geçici 11 inci maddesinde sayılan konaklama tesislerine düzenlenen basit konaklama turizm işletmesi belgesini,

ç) Belge sahibi: Adına belge düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

d) İl müdürlüğü: Tesisin bulunduğu ilin il kültür ve turizm müdürlüğünü,

e) İşletmeci: Plaj işletmesini veya basit konaklama tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kanun: Turizmi Teşvik Kanununu,

g) Plaj işletmesi: Kıyılarda müstakil bir işletme olarak faaliyet gösteren ve personel lojmanı da dâhil olmak üzere, konaklama içermeyen işletmeleri,

ğ) Tesis: Plaj işletmeleri ile Kanunun geçici 11 inci maddesinde belirtilen konaklama tesislerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme İşlemleri ve Plaj İşletmelerinin Nitelikleri

Belgenin niteliği

MADDE 5 – (1) Belge, tesislerin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösterir. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

(2) Tesiste; işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Belgede yer alacak bilgiler

MADDE 6 – (1) Belgede;

a) Tesisin adı,

b) Adresi,

c) Belge sahibinin adı veya unvanı,

ç) Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,

d) Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,

e) Kapasite,

bilgilerine yer verilir.

(2) Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” ifadesine yer verilir.

(3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” ifadesine yer verilir.

Başvuru ve belge düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

(2) Belge için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

a) Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.

c) Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı.

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.

d) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge.

(3) Eksik evrakla yapılan başvurular il müdürlüğü tarafından gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(4) Başvuru evrakı uygun görülen konaklama tesislerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin yerinde tespiti yapılır. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul edilir. Tesis mahallerinin adlandırılmasında 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen mahaller esas alınır.

b) Kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine yedinci fıkra uyarınca basit konaklama turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

(5) 28/7/2021 tarihinden sonra alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınır.

b) Yapılacak denetimde türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir.

c) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

ç) Verilen süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir. Eksikliklerini gidermediği tespit edilenlere ilişkin talep reddedilir ve Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği işlem yapılır.

(6) 28/7/2021 tarihinden önce aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenir ve otuz gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim yapılır.

b) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilir ve Kanunun geçici 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında belge verilmesi uygun görülen tesislere Valilik onayı ile belge düzenlenir. Belge ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilir. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilir.

(8) Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya iptali durumunda eski/iptal edilen belge il müdürlüğü tarafından teslim alınır.

Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri

MADDE 8 – (1) Plaj işletmelerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) İdari ünite (açık olarak düzenlenebilir).

b) Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.

c) Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.

ç) Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.

d) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.

e) Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.

f) Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.

g) İlkyardım malzemeleri.

ğ) Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.

h) Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri

MADDE 9 – (1) Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(2) Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Denetim ve uygulanacak yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur.

(2) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilir. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler valilik tarafından uygulanır.

(3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislerde ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını gerektirecek hususlarla ilgili olarak, valilik tarafından Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

Arşiv

MADDE 11 – (1) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin dosyalar il müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak fiziki veya dijital arşivlerde muhafaza edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
Belediye Belgeli Tüm Konaklama Tesisleri Başvurmak Zorunda!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bodrum Sonsöz Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin